VEDTÆGTER

Vedtægter

KAWA Z MC

§ 1. FORENINGENS NAVN.

Stk. 1. Foreningens navn er KAWA Z MC.

Stk. 2. Foreningen er stiftet d. 14 august 2004 i Horbelev.

Stk.3. Foreningens adresse:  Kawa Z MC c/o

                                                   National tovholders adresse.

§2. FORENINGENS FORMÅL.

Stk. 1. Formålet er at holde liv i de legendariske Z Kawasaki´er, ved at hjælpe hinanden med dele og erfaringer og samtidig have det sjovt.

Stk. 2. Hvis det ikke er sjovt, er det forbudt!

§3. MEDLEMMER.

Stk.1. Betingelse for at være medlem er, at man er en mand, der ejer mindst en Kawasaki hvor stelnummeret starter med KZ. (Godkendte afvigere: Z1, K.)

Stk.2. Medlemskab er kun gyldigt når kontingent er indbetalt.

§4. GENERALFORSAMLING.

Stk.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober.

Stk. 2. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker ved annoncering på foreningens hjemmeside.

Stk.3. Ved indkaldelsen følger en dagsorden, der mindst indeholder følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling.
  4. Bestyrelsens beretning.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Stk.4. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stk.5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Stk.6. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk.7. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

§5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det eller 1/4 af samtlige medlemmer overfor bestyrelsen forlanger det.

§6. BESTYRELSEN.

Stk.1. Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 9 medlemmer, fordelt i en øst og en vest regional styregruppe + en national tovholder og 2 suppleanter.

Stk. 2. De 9 mand konstituerer sig med:

1 sekretær (national tovholder).

1 øst tovholder.

1 vest tovholder.

2 øst medlemmer.

2 vest medlemmer. 

2 suppleanter.

Sekretæren indsamler referater fra møder og samarbejder med bogholderiet og webmaster, sekretæren kan ikke stemme i regionerne, da et treparts udvalg altid har en afgørelse, derimod har sekretæren den afgørende stemme i nationale anliggender hvis der er stemmelighed i regionerne.

Regional tovholder indkalder til møder i sin region og rapportere til sekretæren.

Stk.3. Klubben kan benytte ekstern kasserer.

Stk.4. Juntamedlemmer vælges for en 2-årig periode.

Stk.5. Genvalg kan finde sted.

Stk.6. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Stk.7. National tovholder indkalder til nationalt bestyrelsesmøde så ofte det findes nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og heraf mindst 1 fra hver region er til stede.

Stk.8. Der udarbejdes et referat fra hvert bestyrelsesmøde. Referat kan beses på hjemmesiden.

Stk.9. Bestyrelsen er bemyndiget til at udnævne æresmedlemmer.

Stk.10. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis forhold eller adfærd ikke er foreneligt med foreningens formålsparagraf. (§2 og §3)

§7. ØKONOMI.

Stk.1. Til dækning af foreningens udgifter betaler hvert medlem kontingent, som er fastsat på generalforsamlingen. Kontingentet forfalder til betaling hvert år d. 1. april.

Stk.2 Er kontingent ikke indbetalt senest 1. maj slettes medlemskabet.

Stk.3. Til løbende betalinger opretter foreningen de nødvendige antal konti, der alle skal oprettes som foreningskonti.  

Stk. 4. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 5. Tegningsberettiget for foreningen er den til enhver tid siddende nationale tovholder sammen med kasseren. Kassereren kan disponere over foreningens konti til de daglige økonomiske forretninger.

§8. FORENINGENS OPLØSNING.

Foreningens opløsning besluttes på en generalforsamling og på en ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes med max. 30 dages mellemrum.

Støt vore sponsorer:

Veteranforsikring til biler og motorcykler | GF Forsikring

Jyllak Pulver og Industrilakering