Drift

2020

Generalforsamling på Fjelsted Skov Hotel & Konference

17. oktober 2020

Velkomst ved Erik Frede Frederiksen (-Frede)

Den oprindelige ide med klubben var at mødes med vennerne med KawaZ som samlingspunkt. Klubben er siden vokset og meget har udviklet sig. De små træf, der var engang, blev arrangeret af et lille ”tilfældigt” festudvalg. Men træffene blev større og krævede mere organisering. Behovet for en kasserer opstod – og dermed behov for mere organisering. ”Juntaen” var i gang.

Efter mange snakke og overvejelser har Juntaen derfor besluttet at indkalde til denne generalforsamling.

Frede har udarbejdet forslag til vedtægter, som ligger til grund for dagens generalforsamling.

1. Valg af dirigent

Frede valgt

2. Valg af referent

Edith valgt

3. Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling

Da dette er første generalforsamling forelå der intet referat til godkendelse

4. Bestyrelsens beretning blev omdelt og fremlagt af Søren Rask

En tak til Juntaen fra forsamlingen for et stort stykke arbejde og for gode arrangementer

Regnskabsfremlæggelse v. kassereren

Et lille regnskab for 2019 og 2020 frem til 15. oktober.

92 betalende medlemmer, de fleste har betalt 300 kr., få medlemmer 100 kr..

Faldet i tøjsalg og de lave udgifter i øvrigt kan henføres til færre arrangementer pga. Corona.

Stigningen af kontingentet til 300 kr. var en nødvendighed for at få en større kasse-/bankbeholdning.

Dette er nået: 1/1 2019 var bankbeholdningen 27.597,71 kr. og kassebeholdningen 1.472,50 kr., pr. 15. oktober er disse beholdninger steget til hhv. 62.766,03 kr. i banken og 10.162,00 kr. i kassen.

Regnskabet godkendt

5. Fastsættelse af kontingent

Deltagerne kommenterede på stigningen af kontingent – 300 kr. med tilbagevirkende kraft. Beløbet er OK – men metode og tidspunkt for udmelding af stigningen kunne have foregået på en lidt ”pænere måde”.

Juntaen tog i foråret 2019 en meget hurtig beslutning – som nævnt under regnskabet, var det en nødvendighed, at have en større kassebeholdning at arbejde med.

Juntaen undskylder forløbet og tager kritikken til efterretning.

Kontingentforslag for 2021: 200,00 kr.

Tilmeldingsgebyr på 100,00 kr. for nye medlemmer samt for gamle medlemmer, der ikke har betalt i foregående år.

Satserne godkendt

Forslag om differentieret deltagerbetaling til træf og øvrige arrangementer, så medlemmer og øvrige deltagere har forskellige priser. Evt. forudbetaling.

Forslaget overvejes til næste arrangement.

Debat om medlemskab af Motorhistorisk Samråd.

25 kr. pr. medlem

Medlemskab sker gennem KawaZ klubben – man kan ikke være selvstændigt medlem.

Af fordele kan nævnes hjælp til lavere forsikringspriser, syn og generel anerkendelse

Forslag godkendt

6. Indkomne forslag

Vedtægter

”Fredes forslag”

til vedtægter fremlagt. Det foreslås, at disse vedtægter bruges som arbejdsredskab for den kommende bestyrelse frem til næste generalforsamling, hvor evt. ændringerne kan foretages om nødvendigt.

Juntaen har gennem de seneste år haft brug for et grundlag at arbejde på – som nævnt under velkomsten – organisering.

Valg af bestyrelse på årlig generalforsamling

En årlig generalforsamling giver medlemmerne mulighed for indflydelse i klubben og deltagelse i arbejdet omkring klubben.

Begge forslag godkendt

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

National tovholder: Erik Frede Frederiksen

Øst Regional tovholder: Ivan Hjortskjold

Styremedlem: Peter Teken

Styremedlem: Jan Wermer Andersen

Vest Regional tovholder: Søren Rask

Styremedlem Bo Sørensen

Styremedlem Bjarne Kristensen

Ingen suppleant valgt

Dirigenten – Frede – takkede for god ro og orden, samt for interesse og fremmøde til de 14 deltagere.

Regnskab KawaZ pr. 31. december 2019
INDTÆGTERDKK
Kontingent 201922.600,00
Kontingent forudbetalt 20201.600,00
Tøj3.365,00
INDTÆGTER I ALT27.565,00
UDGIFTER
Mærker – klister1.593,75
Mærker – Ann Bro Systue (Laila)3.000,00
Mobilpay gebyr229,71
DEKI562,09
OnoEuro335,73
Gørlev træf – mad635,00
Vin til vært – Lydmurens MC100,00
KawaZ træf Agerbæk 20193.903,75
Vingaver858,40
UDGIFTER I ALT11.218,43
Bankbeholdning 1/1 201927.597,71
Bankbeholdning 31/12 201935.254,78
Kassebeholdning 1/1 20191.472,50
Kassebeholdning 31/12 201910.162,00


Regnskab Kawa Z Træf 2019:


INDTÆGTER/ OMSÆTNINGDKK
Bespisning og ophold – kontant/ mobilepay22.340,00
Lotto3.275,00
Tøj3.020,00
Z-bar – kontant/mobilepay (Diverse)14.226,80
INDTÆGTER I ALT42.861,80
UDGIFTER
HjortshøjMad/telt/øl mm.28.027,50
Rundstykker og rugbrødAgerbæk Bager1.658,00
Drikkevarer, pølserMin købmand7.520,30
Præmier – Amerikansk lotteriBolt and volt (Ivan)1.200,00
Musik lørdag8.000,00
Diverse udgLys, glas359,75
UDGIFTER I ALT46.765,55
OVERSKUD / UNDERSKUD-3.903,75

REFERAT JUNTAMØDE OKTOBER I FREDERICIA Opdateret den 14/11-2019 IHJ/Frede.

KawaZ Junta var samlet til møde i weekenden den 18-20 oktober i Fredericia.

KawaZ Juntaen består lige nu af. Jan Wermer Andersen, Erik Frede Frederiksen, Bjarne Kristensen, Søren Rask og Ivan Hjortskjold.

Vi kan godt bruge et par Junta medlemmer mere/ aktive styre medlemmer på Sjælland og et i Jylland, Fyn er også velkommen til at byde ind.

Vi er de medlemmer i klubben www.kawaZmc.dk der planlægger kommende arrangementer, holder styr klubbens økonomi, hjemmeside og Facebook, samarbejde og koordinering med Z1 Owners  Norway med flere, osv.

Der var mange punkter på dagsordenen, et referat følger her:

Medlemstallet, betalende medlemmer er 90 mand, stigende hen over året.

På Facebook er der 573 tilmeldte, med jævn stigning.

Regnskab for klub og træf kan ses på: www.kawazmc.dk

Træffet 2019 i Agerbæk var organisatorisk en stor succes, vort hidtil bedste træf, hvorfor det også er besluttet at køre stort set samme program i 2020.  (Den 28-30 august 2020)

Træffet 2019 gav et mindre underskud, beløbet tages fra klubkassen.  Regnskab kan ses på hjemmesiden: www.kawazmc.dk

Underskud på træf er alle tidligere år blevet dækket af Bjarne Kristensen, hvilket vi er meget taknemmelige for.  Klubbens økonomi er nu så god, at klub og træf kan stå på egne ben.

De tilbage meldinger vi har fået på træffet er gode, dog har enkelte ønsket mere aktivitet om lørdagen fra kl. 10-16.   Så vi prøver, at få fat i en Testbæk/Rullefelt der kan bruges nogle timer lørdag eftermiddag. XXX

Der har også været tale om andre træf aktiviteter, men det er svært, at få det arrangeret og gennemført, her kunne vi godt bruge lidt hjælp fra klubmedlemmer.  Ikke gode råd, men aktiv hjælp til gennemførelse af konkurrencer og lignende.

Kontingentet for år 2020 er 300kr.

————————————————————-o0o————————————————————