Drift

2024

Årsbrev 2024

Nu er vi i gang med 2024 og det ser ud til at blive endnu en god sæson, der skal være Kawa Z træf i Videbæk til August og der er liv i andre ting rundt i landet.

Vi fylder i år 20 år og det vil vi gerne markere med ekstra arrangementer.

Vi var derfor til stede på Messen i Fredericia d. 23-24 marts, det blev en god weekend med mange besøgende på vores store stand, det blev da også til en håndfuld nye medlemmer.

Der bliver indvielse af Kawa museum i Agerbæk, Kawa Z dag i Gørlev og fællesture fra Gittes Corner og stumpemarked.

Der er hyggelige sammenkomster i både øst og vest, en stor tak til de medlemmer, der giver husly til den slags.

Vi startede i 2019 med Stamtisch i Agerbæk (2. torsdag/md) og i 2024 er der også Stamtisch i Odense (1. torsdag/md)

Tørring på Gittes Corner (3. onsdag/md)

Tarp, Tyskland (3. torsdag/md)

Sjælland (4. torsdag/md.)

Vi håber Stamtisch kulturen kan blomstre over hele landet, så ingen skal køre langt for at deltage.

Følg med på www.kawazmc.dk under ”Events” som jævnligt opdateres.

I 2022 blev KawaZ MC blevet medlem at MOTORHISTORISK SAMRÅD der arbejder aktivt for at vore veteraner ikke bliver løbet over ende af lovgiverne, det handler om vores rullende kulturarv, som MHS siger.

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen i oktober, den daglige ledelse i henholdsvis øst og vest kan findes i vores vedtægtsfolder.

Som medlem støtter man MOTORHISTORISK SAMRÅDs arbejde ligesom der ydes rabatter til medlemmer rundt omkring.

Med de bedste ønsker om en god sæson.

ERIK FREDE FREDERIKSEN National Tovholder.

2023

Horbelev d.26. oktober 2023. IHJ.

KawaZ mc Generalforsamling starter kl. 14:05.

15 medlemmer er mødt op.

Punkt 1.  Valg af dirigent:  Jan Wermer tager den tjans, hvor efter det konstateres, at generalforsamlingen er indkaldt med det rigtige varsel og det rigtige sted.

Punkt 2. Valg af referent:  Den tjans tager Ivan.

Punkt 3.  Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling.  Godkendt.

Punkt 4.  Bestyrelsens beretning:  Formand Frede, fortæller om de mange Stamtisch, der har været det sidste år,  det er nogle steder gået langt over forventet, med mange deltagere, dog kniber det med Odense Stamtisch, hvor Stamtisch falder sammen med, at flere af vores medlemmer er til arrangementer i lokale mc-klubber.

Gittes Corner i Tørring er blevet en kæmpe succes, det er for alle, men det kan konstateres, at der er flere der skifter til Kawa.

Stamtisch i Tarp Nordtyskland, hos Z-Freunde er et godt bekendtskab, begge klubber har noget ud af, at vi kender hinanden.

I Øst har vi lige nu ingen planer for ændring af Stamtisch, her hen over vinteren, men vi er meget åben for forslag.

Klubben kører med stabilt medlemstal 100 betalende, med en lille stigning.

Planer for næste år:  Der er Træf hos Z1 Owners Norway d. 28-30 juni.  Samme sted i Bygland, som vi var for nogle år siden, til en super godt træf.

Bygland ligger ca. 100km nord for Kristiansand, så kort køretur, hvis man ikke vælger at køre op gennem Sverige.  Der arbejdes lige nu med et par planer, om hvilken vej der skal arrangeres tur og et medlem arbejder på, at leje en hytte i ugen op til træffet.  Mere om disse planer, hen over vinteren/forår.

D. 3. februar er der planer om en tur til Hamburg.  Mere info følger.

D. 10 februar er der Stumpemarked hos Gittes Corner i Tørring.  Alle er vekommen.

Til næste år har KawaZ klubben 20 års jubilæum, det skal fejres på en eller anden måde. (Gode forslag modtages.)

Punkt 5.  Godkendelse af regnskab og budget:  Godkendt / Godkendt.

Punkt 6. Fastsættelse af kontingent:  Vi forsætter med 100 kr. i indmeldelsesgebyr og 200 kr. i kontingent.

Punkt 7. Indkomne forslag:  Ingen indkomne forslag.

Punkt 8.  Valg.  Alle der er på valg, genopstiller og genvælges, så vi kører videre med den samme Junta, det næste år.

Efter en kort konstituering, blev juntaen enige om, at vi forsætter som vi plejer.

Frede: National tovholder.

Søren Rask, formand i Vest-juntaen.   De har træf i 2024.

Ivan Hjortskjold, formand i Øst-juntaen.

Under eventuelt blev der talt lidt om gebyrer på Mobil Pay, fordele og ulemper ved MobilPay.

Har i dag skrevet til kassemester/Edith og håber hun kan hjælpe os med fakta og regler, de svar kommer senere.

Der blev også talt om forsikringsbetingelser:  Det endte vist ud med, at Frede vil prøve, at sammenligne de forsikringsselskaber vi medlemmer benytter til vores mc-forsikringer.  Der kan forventes resultat/konklusion på undersøgelsen i april maj måned.

Vi vil kigge på sortiment i Shoppen, her tænkes der bl.a. på jubilæumstøj / lidt varm jakke med logo eller noget tredje.

I tillæg til referatet fra generalforsamlingen, kan det siges, at klubben i år 2023, forventes at have et regnskab der går i 0.   Indtægter og udgifter går stort set lige op.

Vi har i dag en Bank beholdning + kassebeholdning på:  62.000 kr.  Det er en Ok beholdning/rådighedsbeløb, men 20.000 kr. mindre end det vi ønsker at have.

Svar fra kasserer angående MobilPay gebyrer:

Hej KawaZ.

Mht mobilepay:

Indtil 1. oktober har vi betalt et månedligt abonnement på 49 kr. + 0,75 kr. pr. betaling.

Fra 1. oktober 2023 har mobilepay ændret på gebyrerne. Vi skal derfor ikke længere betale den månedlige abonnementspris. I stedet betales 0,99 % af transaktionsbeløbet. For os betyder det ikke den store forskel.

Jeg tror ikke, vi finder en billigere og nemmere løsning.

Jeg tænker, de 800 kr. er godt givet ud. Jeg tænker på træf og øvrige arrangementer. Hvis disse skulle gennemføres med kontanter, ville det give en del mere administration.

Jeg tror ikke, vi slipper for gebyrer

Kærlig hilsen

Edith

2022

KawaZmc.DK  havde generalforsamling i Fredericia Messecenter lørdag d.22.10.2022.

Dette er referatet:

National tovholder,Formand Frede byder velkommen.

Det verificeres, at de 12 fremmødte er betalende medlemmer af KawaZ og dermed har tale- og stemmeret ved generalforsamlingen.

Fredes vælges til dirigent/ordstyrer.

Der er enighed om, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

Som referent vælges Ivan.

Referatet fra generalforsamlingen 2021 godkendes uden kommentarer.

Formand Fredes beretning:

Der er dags dato 96 betalende medlemmer i klubben.

Her gennemgås klubbens tiltag med Stamtisch rundt om i landet og vores øvrige arrangementer med rullefelt dage, hos Skjern Mc og Lydmurens Mc.

Her fortælles også om vort medlemskab af Motorhistorisk Samråd og den donation/kontingent vi har betalt (Se regnskabet).  Der er enighed om, at medlemskabet af Motorhistorisk Samråd skal forsætte.

Jan Smedegaard er vores repræsentant i Motorhistorisk Samråd og deltager i samrådets møder.

Motorhistorisk Samråd var inde over, da nogle politikere ville indføre periodisk syn af motorcykler. Det blev ændret til Vejsidesyn.  Og apropos vejsidesyn, så har snakken om vejsidesyn, reduceret antallet af støjende motorcykler.  Motorcykelbranchen beretter om stort salg af nye originale lydpotter.  

Der kan læses mere om Motorhistorisk Samråd på nettet: Forside – Motorhistorisk Samråd

Formand øst juntaen Ivan, aflægger beretning:

Vi har i løbet af året fået gang i Stamtisch i Køge, det har kørt hele sommeren og det første Stamtisch i Næstved har været afholdt, der var vi tre, håber der kommer flere næste gang ellers må vi nok overveje at stoppe det igen.

Må her ved generalforsamlingen konstatere, at to af Junta øst medlemmerne ønsker at stoppe.  Det tager jeg til mig, på den måde, at jeg ikke har været god nok til at samle os. Det må gøres bedre, hvis jeg vælges igen.

Formand Vest juntaen, Søren Rask aflægger beretning:

Vest juntaen planlagde året træf ved Videbæk, som blev afviklet med stor succes.  Det kan kort siges, at alt omkring det træf, var som det skulle være og træffet er blevet en rettesnor for fremtidige træf.  Det bedste træf uden for Agerbæk.  Næste træf et d.d. ikke planlagt, men forventes at blive i Østdanmark, dog håber vi en dag, at kunne vende tilbage til Agerbæk med træf, men der kigges også på andre muligheder, andre måder at holde træf på.

Stamtisch i Agerbæk er inde i en stabil rytme, men der lurer nogle udfordringer med hotellet, som er lukningstruet, men indtil videre forsætter Stamtisch i Agerbæk.

Der er tanker om at supplere med Stamtisch, et andet sted i Jylland. (Juntaen modtager meget gerne forslag til steder/klubber, hvor vi kan afholde Stamtisch.)  Vi har en postnummer liste, med ca. 350 KawaZ- folk.  Ud fra den liste, kan det ses hvor vi har koncentrationer af KawaZ-folk.

Note udenfor referat.

Stamtisch var fra start tænkt som en vinter disciplin, men kører nu en aften, hver måned hele året, på fire lokationer.

Der vil blive set på mulighederne for værkstedsmøder hjemme hos medlemmer i både øst og vest DK.

Der er tilsagn fra følgende, hvor vi vil se på om vi kan mødes:

Claus Møller Danielsen, som bor nær Hillerød.

Z-Land ved Finn Weismann, der holder til på Amager.

Søren Rask, der bor i Jordrup, nær Kolding.

Jan Wermer fra Vanløse

Juntaen/bestyrelsen vil bistå ved private arrangementer.

Søren Rask forslog, at vi prøver at udforme en slags formular til folk der går med gode ideer, så det er nemt, at få ideen videre til Juntaen.    Sendt mail til alle i KawaZ juntaen på:  junta@kawazmc.dk

REGNSKAB:.

Træf-regnskabet blev først gennemgået, det udviser et underskud på -18.853,78 kr

Regnskabet blev taget til efterretning og godkendt, men med de bemærkninger fra generalforsamlingen, at underskuddet er kritisabelt og ikke ok.  Dette blev taget til efterretning.

De to direkte årsager til det store underskud, er for dyrt orkester og at der var indkøbt mad, til langt flere end der kom til træffet.

Træffet blev igen rost for den gode organisering, gode forhold, god underholdende musik og god mad.

Herefter var der en diskussion om, hvordan vi fremover får bedre balance mellem indtægter og udgifter.

Regnskabet for KawaZ 2022 blev gennemgået og selv om regnskabet udviste et underskud på -6.141,73 kr. 

blev regnskabet godkendt. (Regnskabet kan ses på vores hjemmeside.)

Bankbeholdningen er d. 10.10.2022 = 65.292,84kr.   Kassebeholdning/kontanter = 5.687,50kr.   De to tal lagt sammen, udgør den samlede beholdning på 70.980,34kr.

Der blev gjort opmærksom på, at der burde have været udarbejdet og fremlagt et budget for 2023.  Det må den nye junta snarest få set på.

Der efter blev næste års kontingent diskuteret og der var bred enighed om, at det også i 2023, er 200kr/år. Nye medlemmer betaler 200kr + indmeldelsesgebyr på 100kr.

Generalforsamlingen vedtog, enstemmigt , at der fremover må være op til 9 medlemmer i KawaZ-Juntaen.

INDKOMNE FORSLAG:

A: Hvis man af helbredsmæssige eller økoniomiske årsager, er nødsaget til, at skaffe sig af med sin sidste KawaZ, er skal det være muligt, at overgå til at være senior- eller støttemedlem, for 50 kr/år.  Dog uden stemmeret ved generalforsamling.

Det forslag fik en hård medfart, da alle fremmødte stemte imod og ingen stemte for.

Dermed er forslaget faldet til jorden med et brag.   Det blev dog pointeret kraftigt, at alle tidligere medlemmer, altid er velkomne i vores KawaZ kreds også selv om de kommer i bil.

B: Der var rejst forslag om, at afskaffe indmeldesgebyret:  Ingen stemte for, alle stemte imod.  Forslaget blev ikke vedtaget.

C: Skal vi praktisk eller økonomisk støtte, Klassisk Træf på Mc Camp Fyn?.   Økonomisk støtte blev ikke vedtaget, alle stemte imod.  Praktisk støtte er op til de enkelte medlemmer, men vi vil fra Juntaen opfordre til, at give en praktisk hånd med, ved arrangementet, som vi synes er et rigtig godt tiltag.

D: Bestyrelse/Juntaen består i dag af 8 medlemmer, dette ønskes ændret til 9 medlemmer.   Det blev enstemmigt vedtaget, at juntaen fremover består af max 9 medlemmer.

Der havde før generalforsamlingen været en del snak om, hvordan vi kunne overgå til, at ca. det halve af juntaen er på valg hvert år.  For at få den kabale til at gå op, pålagde generalforsamlingen, den, om lidt, nyvalgte junta, straks ved konstitueringen, at oplyse hvilke medlemmer der skal sidde i juntaen, henholdsvis 1 og 2 år.

Valg og konstituering blev gennemført og resultat blev:

Frede er National KawaZ tovholder. Er på valg 2023.

Vestjuntaen:

Søren Rask, Formand Vestjuntaen.  På valg 2023

Jan Smedegaard Juntamedlem og repræsentant i Motorhistorisk Samråd. På valg 2024.

Torben Eriksen Juntamedlem. På valg i 2024.

Steen Jørgensen Junta suppleant. På valg 2024

Østjuntane:

Ivan Hjortskjold. Formand  Østjuntaen.  På valg 2023.

Erik Munch Juntamedlem.  På valg 2024.

Niels Jensen Juntamedlem. På valg 2024.

Jan Wermer Junta suppleant. På valg 2023.

Følgende er udgået af KawaZ juntaen efter dette valg:

Bjarne Kristensen, Bo Sørensen, Peter Teken, John Morsing.

EVENTUELT:

  1. Hvad er holdningen til et øget samarbejde med Z1 Owners Norway og Klassisk Kawasaki Sverige.

Ivan meldte sig til, at arbejde på optimering af samarbejdet og måske arbejde hen mod et fælles Nordisk træf.

  • Frede ser på mulighederne for et øget samarbejde med Suzuki DK.
  • Jan Smedegaard, ser på muligheden for at arrangere et 2-takt træf.
  • Z-1300 klubben har vi samarbejde med, på den måde, at vi altid inviterer hinanden til vores arrangementer. Ivan har ”jævnligt” kontakt med Heine Snede som er formand i Z-1300 DK og deltog i år i det Svenske Z1300 træf.
  • Frede arbejder med et øget kendskab til de Tyske, Hollandske og Frisiske Kawa klubber og deres kendskab til KawaZ-DK
  • Alle medlemmer og venlige sjæle, er altid meget velkommen til at promovere KawaZ-DK, hvor som helst.      KawaZ juntaen hjælper gerne med KawaZ-brochurer og mærker, til dem der ønsker det.

2021

Referat fra KawaZ Generalforsamling lørdag den 23 oktober 2021 i Fredericia Messe Center.

Generalforsamlingen følger den i klubben fastlagte dagsorden.

Valg af ordstyrer:  Frede blev valgt.

Valg af referent: Ivan blev valgt.

Generalforsamlingen er indkaldt efter gældende regler, det vil sige, at den er indkaldt med de rette varsel og der er indsendt 3 ændringsforslag.

Der er fremmødt 15 medlemmer til generalforsamling.

Referat fra sidste års generalforsamling, blev gennemlæst og efterfølgende godkendt uden indsigelser.

Sidste års regnskab blev omdelt og gennemgået, hvor efter regnskabet blev godkendt, uden indsigelser.

WebShop status og kontantbeholdning, blev gennemgået og godkendt, uden indsigelser.

Klubben bankbeholdning er          70.539,32 kr.

Klubben kontantbeholdning er     10.162,00 kr.

WebShop kassebeholdning er         1.850,00 kr.

Formandens beretning:

Intentioner for året var, at der skulle være små arrangementer rundt om i landet.

Corona satte delvist en stopper for disse arrangementer.

Corona restriktionerne lidt on/off en over året, så i perioder kunne vi godt mødes.

Så en kold lørdag i maj, var vi ca. 25 der mødtes til rullefelt dag hos Skjern MC.   Det blev en rigtig god dag.   En god del af os kom der fra med gode råd om karburatorjusteringer, mindre/større dyse, nål op/ned.

Der har hen over året været flere sammenkomster ved Munkholmbroen, Thorsvang samlingen i Stege, Sydhavsøernes MC Camp på Lolland, Stenlille veterantræf aften, var rigtigt godt besøgt, en dejlig KawaZ aften i godt vejr.

Om to år fylder vores KawaZ klub 20 år.  Juntaen modtager gerne forslag til hvordan vi fejrer 20 års jubilæet.

I 2022 er der Internationalt jubilæumstræf (Z900 bliver 50 år.)  Det markeres med et stort træf ved Edersee i Tyskland.

KawaZ klubbens bestyrelse/Junta arbejder på et arrangement, med fællestur.  To mødes steder i DK og fælles tur til Tyskland.  I planlægningsfasen vil vi samarbejde med Norske, Svenske og Tyske klubber.   Mere info om dette i foråret 2022.

KawaZ træf i 2022 er endnu ikke planlagt, men der arbejdes på et træf den sidste weekend i august.

Z1300 klubben har inviteret os til træf i Hundested d. 10-12 juni 2022.

Det blev på generalforsamling 2020 besluttet, at juntaen skulle arbejde på optagelse i Motorhistorisk Samråd.  Pga. Corona har der ikke være afhold generalforsamling i Motorhistorisk Samråd, hvilket har medført, at KawaZ endnu ikke er meldt ind.   Juntaen fik generalforsamlingens godkendelse til, at arbejde videre med indmeldelsen.

Formålet med indmeldelse i Motorhistorisk Samråd er, at varetage veteranmotorcyklernes interesser, overfor myndighederne og samtidigt af KawaZ klubben forankret i gruppen af veteranklubben, hvilket kan have en fordel for os, når vores motorcykler skal forsikres.

Formandens beretning blev godkendt, uden indsigelser.

Herefter gik vi over til at diskutere næste års kontingent:

Efter en livlig diskussion, blev det vedtaget, at kontingentet for 2022 er 200 kr.   Indmeldelsesgebyret fortsætter med at være 100 kr. Så nye medlemmer betaler 300 kr. det første år og der efter 200 år pr. år.

Herefter gik vi over til at behandle et indsendt forslag om senior medlemmer.

Her blev det vedtaget, at tidligere medlemmer, som af den ene eller anden grund ikke længere har en KawaZ, nu kan forsætte deres tilknytning til klubben, som passivt medlem uden stemmeret, for 50 kr. pr. år.

Der var i 2021 pr. 23/10 75 betalende medlemmer.

Herefter overgik vi til valg af bestyrelse/junta:

Bjarne Kristensen ønskede at udgå af Juntaen, den resterende Junta genopstillede.

Bestyrelse/Juntaen består efter diskussion og valg nu af:

Erik Frede Frederiksen

Ivan Hjortskjold

Søren Rask

Peter Teken

Jan Wermer Andersen

Bo Sørensen

Nyt medlem af Juntaen er Jan Smedegaard

Som suppleanter blev valgt:

Bjarne Kristensen i Vest.

John Morsing i Øst.

Herefter afsluttede vi generalforsamling og formanden takkede for ro og orden, gode diskussioner med god tone hele vejen i gennem, et hyggeligt møde, hvor efter vi overgik til eventuelt. En løs snak om hvad der var af ønsker for fremtiden.

Her blev det bl.a. nævnt, at der lige nu, arbejdes på, at få etableret i Kawasaki Z900 udstilling på Motorcykelmuseet i Stubbekøbing.   Der er stor interesse fra museet og nu afventer vi, at de beder os stille med en eller to Z900.

Her under punktet eventuelt, var klubben vært for kaffe, øl og vand.

Efter generalforsamlingen, konstituerede Juntaen sig.  Har var der ingen ændringer.  Vi forsætter med Frede som landsdækkende tovholder, Søren som tovholder i vest og Ivan som tovholder i øst.

Bestyrelsens ide med at holde generalforsamling i forbindelse med Stumpemarked i Fredericia Messecenter, viste sig at være en god ide.  Flere fik en god dag ud af det med både generalforsamling og en hyggelig dag i godt besøgt messecenter.

Det med de mange mennesker samlet i messecentre, fik også enkelte til at blive væk, på grund af den øgede risiko for Corona smitte, når så mange mennesker er samlet.

Noget af juntaen havde i weekenden indkvarteret sig i Safari telt på Trelde Næs Camping. 

Fredag aften var det en noget forblæst og kold oplevelse, men lørdag aften havde vinden lagt sig og der var varme og hygge i luksuriøse Safaritelt, med 5 senge, godt toilet og bad og fint køkken.  Det blev til nogle hyggelige timer, inden vi søndag formiddag kørte hver til sit.

Referat står til endelig godkendelse på generalforsamling 22 oktober 2022.

2020

Generalforsamling på Fjelsted Skov Hotel & Konference

17. oktober 2020

Velkomst ved Erik Frede Frederiksen (-Frede)

Den oprindelige ide med klubben var at mødes med vennerne med KawaZ som samlingspunkt. Klubben er siden vokset og meget har udviklet sig. De små træf, der var engang, blev arrangeret af et lille ”tilfældigt” festudvalg. Men træffene blev større og krævede mere organisering. Behovet for en kasserer opstod – og dermed behov for mere organisering. ”Juntaen” var i gang.

Efter mange snakke og overvejelser har Juntaen derfor besluttet at indkalde til denne generalforsamling.

Frede har udarbejdet forslag til vedtægter, som ligger til grund for dagens generalforsamling.

1. Valg af dirigent

Frede valgt

2. Valg af referent

Edith valgt

3. Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling

Da dette er første generalforsamling forelå der intet referat til godkendelse

4. Bestyrelsens beretning blev omdelt og fremlagt af Søren Rask

En tak til Juntaen fra forsamlingen for et stort stykke arbejde og for gode arrangementer

Regnskabsfremlæggelse v. kassereren

Et lille regnskab for 2019 og 2020 frem til 15. oktober.

92 betalende medlemmer, de fleste har betalt 300 kr., få medlemmer 100 kr..

Faldet i tøjsalg og de lave udgifter i øvrigt kan henføres til færre arrangementer pga. Corona.

Stigningen af kontingentet til 300 kr. var en nødvendighed for at få en større kasse-/bankbeholdning.

Dette er nået: 1/1 2019 var bankbeholdningen 27.597,71 kr. og kassebeholdningen 1.472,50 kr., pr. 15. oktober er disse beholdninger steget til hhv. 62.766,03 kr. i banken og 10.162,00 kr. i kassen.

Regnskabet godkendt

5. Fastsættelse af kontingent

Deltagerne kommenterede på stigningen af kontingent – 300 kr. med tilbagevirkende kraft. Beløbet er OK – men metode og tidspunkt for udmelding af stigningen kunne have foregået på en lidt ”pænere måde”.

Juntaen tog i foråret 2019 en meget hurtig beslutning – som nævnt under regnskabet, var det en nødvendighed, at have en større kassebeholdning at arbejde med.

Juntaen undskylder forløbet og tager kritikken til efterretning.

Kontingentforslag for 2021: 200,00 kr.

Tilmeldingsgebyr på 100,00 kr. for nye medlemmer samt for gamle medlemmer, der ikke har betalt i foregående år.

Satserne godkendt

Forslag om differentieret deltagerbetaling til træf og øvrige arrangementer, så medlemmer og øvrige deltagere har forskellige priser. Evt. forudbetaling.

Forslaget overvejes til næste arrangement.

Debat om medlemskab af Motorhistorisk Samråd.

25 kr. pr. medlem

Medlemskab sker gennem KawaZ klubben – man kan ikke være selvstændigt medlem.

Af fordele kan nævnes hjælp til lavere forsikringspriser, syn og generel anerkendelse

Forslag godkendt

6. Indkomne forslag

Vedtægter

”Fredes forslag”

til vedtægter fremlagt. Det foreslås, at disse vedtægter bruges som arbejdsredskab for den kommende bestyrelse frem til næste generalforsamling, hvor evt. ændringerne kan foretages om nødvendigt.

Juntaen har gennem de seneste år haft brug for et grundlag at arbejde på – som nævnt under velkomsten – organisering.

Valg af bestyrelse på årlig generalforsamling

En årlig generalforsamling giver medlemmerne mulighed for indflydelse i klubben og deltagelse i arbejdet omkring klubben.

Begge forslag godkendt

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

National tovholder: Erik Frede Frederiksen

Øst Regional tovholder: Ivan Hjortskjold

Styremedlem: Peter Teken

Styremedlem: Jan Wermer Andersen

Vest Regional tovholder: Søren Rask

Styremedlem Bo Sørensen

Styremedlem Bjarne Kristensen

Ingen suppleant valgt

Dirigenten – Frede – takkede for god ro og orden, samt for interesse og fremmøde til de 14 deltagere.

Regnskab KawaZ pr. 31. december 2019
INDTÆGTERDKK
Kontingent 201922.600,00
Kontingent forudbetalt 20201.600,00
Tøj3.365,00
INDTÆGTER I ALT27.565,00
UDGIFTER
Mærker – klister1.593,75
Mærker – Ann Bro Systue (Laila)3.000,00
Mobilpay gebyr229,71
DEKI562,09
OnoEuro335,73
Gørlev træf – mad635,00
Vin til vært – Lydmurens MC100,00
KawaZ træf Agerbæk 20193.903,75
Vingaver858,40
UDGIFTER I ALT11.218,43
Bankbeholdning 1/1 201927.597,71
Bankbeholdning 31/12 201935.254,78
Kassebeholdning 1/1 20191.472,50
Kassebeholdning 31/12 201910.162,00


Regnskab Kawa Z Træf 2019:


INDTÆGTER/ OMSÆTNINGDKK
Bespisning og ophold – kontant/ mobilepay22.340,00
Lotto3.275,00
Tøj3.020,00
Z-bar – kontant/mobilepay (Diverse)14.226,80
INDTÆGTER I ALT42.861,80
UDGIFTER
HjortshøjMad/telt/øl mm.28.027,50
Rundstykker og rugbrødAgerbæk Bager1.658,00
Drikkevarer, pølserMin købmand7.520,30
Præmier – Amerikansk lotteriBolt and volt (Ivan)1.200,00
Musik lørdag8.000,00
Diverse udgLys, glas359,75
UDGIFTER I ALT46.765,55
OVERSKUD / UNDERSKUD-3.903,75

2019

REFERAT JUNTAMØDE OKTOBER I FREDERICIA.

KawaZ Junta var samlet til møde i weekenden den 18-20 oktober i Fredericia.

KawaZ Juntaen består lige nu af. Jan Wermer Andersen, Erik Frede Frederiksen, Bjarne Kristensen, Søren Rask og Ivan Hjortskjold.

Vi kan godt bruge et par Junta medlemmer mere/ aktive styre medlemmer på Sjælland og et i Jylland, Fyn er også velkommen til at byde ind.

Vi er de medlemmer i klubben www.kawaZmc.dk der planlægger kommende arrangementer, holder styr klubbens økonomi, hjemmeside og Facebook, samarbejde og koordinering med Z1 Owners  Norway med flere, osv.

Der var mange punkter på dagsordenen, et referat følger her:

Medlemstallet, betalende medlemmer er 90 mand, stigende hen over året.

På Facebook er der 573 tilmeldte, med jævn stigning.

Regnskab for klub og træf kan ses på: www.kawazmc.dk

Træffet 2019 i Agerbæk var organisatorisk en stor succes, vort hidtil bedste træf, hvorfor det også er besluttet at køre stort set samme program i 2020.  (Den 28-30 august 2020)

Træffet 2019 gav et mindre underskud, beløbet tages fra klubkassen.  Regnskab kan ses på hjemmesiden: www.kawazmc.dk

Underskud på træf er alle tidligere år blevet dækket af Bjarne Kristensen, hvilket vi er meget taknemmelige for.  Klubbens økonomi er nu så god, at klub og træf kan stå på egne ben.

De tilbage meldinger vi har fået på træffet er gode, dog har enkelte ønsket mere aktivitet om lørdagen fra kl. 10-16.   Så vi prøver, at få fat i en Testbæk/Rullefelt der kan bruges nogle timer lørdag eftermiddag. XXX

Der har også været tale om andre træf aktiviteter, men det er svært, at få det arrangeret og gennemført, her kunne vi godt bruge lidt hjælp fra klubmedlemmer.  Ikke gode råd, men aktiv hjælp til gennemførelse af konkurrencer og lignende.

Kontingentet for år 2020 er 300kr.

————————————————————-o0o————————————————————

Støt vore sponsorer:

Veteranforsikring til biler og motorcykler | GF Forsikring

Jyllak Pulver og Industrilakering